Om oss

Kliniken erbjuder vård med mycket erfarna och omsorgsfullt utvalda specialister och övriga medarbetare samt har hög tillgänglighet och service. Vi är det lilla sjukhuset med ambition att erbjuda samma höga kvalitet på operation, behandling och besked motsvarande det man kan få vid en svensk universitetsklinik.

Capio Gastro Center Skåne utreder och behandlar sjukdomar och problem i mag-tarmkanalen, urinvägar, manliga könsorgan samt gör kirurgiska ingrepp inom dessa områden. Vi utför även operationer på sköldkörtel och bisköldkörtel.

Kliniken finns på Sankt Lars-området i Lund (v.g. se Kontakta oss).

Kliniken öppnade hösten 2010 och har idag mottagningsverksamhet, skopimottagning och operationssalar samt vårdavdelning för inneliggande patienter. Vi är cirka 70 medarbetare med hög kompetens inom våra valda behandlingsområden.

Varmt välkommen!

Karin och Christer Staël von Holstein grundade kliniken 2010

GHP GASTRO CENTER SKÅNE AB - CERTIFIERAT

GREAT PLACE TO WORK

Great Place to Work® certifiering är den enda certifieringen av goda arbetsplatser i Sverige.

Certifieringen är baserad på Great Place to Work© Institutes globala standard för vad som kännetecknar en god arbetsplats och är ett bevis på att de anställda upplever en mycket hög grad av trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap inom organisationen. Efter medarbetarundersökningen i april 2022 blev kliniken certifierad och detta innebär att Gastro Center Skåne AB lever upp till de högt satta krav för vad som utmärker en god arbetsplats och har efter en grundlig utvärdering förärats certifieringen Great Place to Work.


KVALITETSPOLICY

Capio Gastro Center Skåne är ett kirurgi-, urologi- och endoskopicenter i Lund som arbetar evidensbaserat med att erbjuda en god, säker och värdeskapande vård för patienten. Vi ska följa gällande lagar och krav och arbeta med ständiga förbättringar inom detta område. Vården på GCS ska präglas av delaktighet, gott bemötande och hög tillgänglighet. Vi ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande utifrån helhetssyn på patientens vårdbehov och livssituation och med respekt för patientens självbestämmande och integritet samt har en nollvision för vårdskador.

I vårt uppdrag finns även ett åtagande om att uppfylla för verksamheten relevanta krav samt att ständigt utveckla kvalitetsledningssystemet vilket i praktiken innebär att vi har en god patientsäkerhetskultur, har patientens fokus, mäter, följer upp och redovisar vårdens kvalitet och systematiskt och strukturerat arbetar med att ständigt förbättra patientsäkerhet, tillgänglighet och kvalitet utifrån uppsatta kvalitetsmål i enlighet med de lagar och krav som finns.

MILJÖPOLICY

Capio Gastro Center Skåne ska ta ansvar för sin miljöpåverkan och bidra till att miljöpolicy och miljömål uppnås. Vi ska:

  • ta miljöhänsyn vid resor och transporter
  • arbeta för att minska användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen
  • välja miljöanpassade material, produkter, tjänster och teknik i alla situationer där det är möjligt
  • tillvarata och utveckla medarbetarnas miljöengagemang och stimulera ett miljöanpassat arbetssätt
  • följa gällande miljölagstiftning, förordningar och övriga beslutade krav
  • genom aktivt miljömålsarbete och årlig uppföljning minska vårt miljöavtryck och arbeta aktivt mot miljöpåverkan
  • arbeta med ständigt förbättringar inom miljöarbetet

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.