Om oss

Kliniken erbjuder vård med mycket erfarna och omsorgsfullt utvalda specialister och övriga medarbetare samt har hög tillgänglighet och service. Vi är det lilla sjukhuset med ambition att erbjuda samma höga kvalitet på operation, behandling och besked motsvarande det man kan få vid en svensk universitetsklinik.

Capio Gastro Center Skåne utreder och behandlar sjukdomar och problem i mag-tarmkanalen, urinvägar, manliga könsorgan samt gör kirurgiska ingrepp inom dessa områden. Vi utför även operationer på sköldkörtel och bisköldkörtel.

Kliniken finns på Sankt Lars-området i Lund (v.g. se Kontakta oss).

Kliniken öppnade hösten 2010 och har idag mottagningsverksamhet, skopimottagning och operationssalar samt vårdavdelning för inneliggande patienter. Vi är cirka 70 medarbetare med hög kompetens inom våra valda behandlingsområden.

Varmt välkommen!

Karin och Christer Staël von Holstein grundade kliniken 2010

GHP GASTRO CENTER SKÅNE AB - CERTIFIERAT

GREAT PLACE TO WORK

Great Place to Work® certifiering är den enda certifieringen av goda arbetsplatser i Sverige.

Certifieringen är baserad på Great Place to Work© Institutes globala standard för vad som kännetecknar en god arbetsplats och är ett bevis på att de anställda upplever en mycket hög grad av trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap inom organisationen. Efter medarbetarundersökningen i april 2022 blev kliniken certifierad och detta innebär att Gastro Center Skåne AB lever upp till de högt satta krav för vad som utmärker en god arbetsplats och har efter en grundlig utvärdering förärats certifieringen Great Place to Work.


KVALITETSPOLICY

Capio Gastro Center Skåne är ett kirurgi-, urologi- och endoskopicenter i Lund som arbetar evidensbaserat med att erbjuda en god, säker och värdeskapande vård för patienten. Vi ska följa gällande lagar och krav och arbeta med ständiga förbättringar inom detta område. Vården på GCS ska präglas av delaktighet, gott bemötande och hög tillgänglighet. Vi ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande utifrån helhetssyn på patientens vårdbehov och livssituation och med respekt för patientens självbestämmande och integritet samt har en nollvision för vårdskador.

I vårt uppdrag finns även ett åtagande om att uppfylla för verksamheten relevanta krav samt att ständigt utveckla kvalitetsledningssystemet vilket i praktiken innebär att vi har en god patientsäkerhetskultur, har patientens fokus, mäter, följer upp och redovisar vårdens kvalitet och systematiskt och strukturerat arbetar med att ständigt förbättra patientsäkerhet, tillgänglighet och kvalitet utifrån uppsatta kvalitetsmål i enlighet med de lagar och krav som finns.

MILJÖPOLICY

Capio Gastro Center Skåne ska ta ansvar för sin miljöpåverkan och bidra till att miljöpolicy och miljömål uppnås. Vi ska:

  • ta miljöhänsyn vid resor och transporter
  • arbeta för att minska användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen
  • välja miljöanpassade material, produkter, tjänster och teknik i alla situationer där det är möjligt
  • tillvarata och utveckla medarbetarnas miljöengagemang och stimulera ett miljöanpassat arbetssätt
  • följa gällande miljölagstiftning, förordningar och övriga beslutade krav
  • genom aktivt miljömålsarbete och årlig uppföljning minska vårt miljöavtryck och arbeta aktivt mot miljöpåverkan
  • arbeta med ständigt förbättringar inom miljöarbetet

Ägarstruktur

Capio Gastro Center Skåne AB (GCS kallat nedan) ägst av Capio koncernen vars moderbolag är Ramsay Générale de Santé S.A.

Organisation

Capios verksamhet i Sverige är organiserad i fem affärsområden: Capio Specialistkliniker, Capio Närsjukvård, Capio S:t Görans Sjukhus, Capio Ortopedi och Capio Äldre och mobil vård där Capio Gastro Center Skåne (GCS) ingår i det första affärsområdet.

GCS är en egen verksamhet med Lina Vigren som VD och medicinskt ansvarig chef. GCS ingår i affärsområdet Capio Specialistkliniker inom Capio koncernen. Varje verksamhet agerar självständigt inom sitt område men har via koncernen support från centrala funktioner inom t.ex. kvalitet, HR, lön, kommunikation, ekonomi, redovisning, inköp, IT och miljö.

Capio Gastro Center Skåne erbjuder ett högkvalitativt och specialistvård. Capiomodellen (se bild) är basen för all aktivitet i Capio. Vi utgår från patientbehovet och arbetar systematiskt med kvalitet och patientsäkerhet. Vi mäter produktivitet, produktion och resurser samt medicinska resultat, patientupplevda resultat och hur erfarenheterna av kontakterna med oss är. Sedan analyserar vi dessa data och skapar handlingsplaner för förbättringar varpå vi utför samma mätningar igen. Detta leder till en kontinuerlig utveckling av vårt arbete i samarbete med våra partners, alltid med patienten i fokus.

Stor vikt läggs vid standardiserade vårdprocesser med tydliga och mätbara kvalitetsmål som systematiskt följs upp. Vi är certifierade enligt ISO 9001 avseende kvalitet och miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vi deltar i för verksamheten alla relevanta nationella kvalitetsregister. Vi utmanar oss själva och driver på effektivisering av behandlingsmetoder, arbetssätt och patientflöden samtidigt som en hög kvalitet säkerställs. Detta återspeglas bl.a. i mycket goda resultat i exempelvis nationella kvalitetsregister och nationell patientenkät där patientnöjdheten ligger högre inom alla dimensioner jämfört med riket. Vår struktur för förbättringsarbete sammanfattas i Capio-modellen: tillsammans skapar delarna helheten för patienten och i bredare mening samhällsnytta.

Capio Specialistcenter har organiserat sin verksamhet beträffande personal, ledning och resurser för att på bästa sätt möta sina patienters behov. Organisationen och det lokala ledarskapet ska ge ett tydligt ansvar och tydliga befogenheter för medarbetarna och därigenom främja självständighet, initiativtagande och ett kontinuerligt förbättringsarbete inom verksamheten. Vi mäter och följer upp kvalitet, produktivitet och ekonomi i en struktur som speglar organisationen. Vi utvecklar och utbildar våra chefer och medarbetare för att stärka ansvarstagandet och driva förändring. Genom kontinuerlig utveckling skapar vi medicinsk excellens i vårdarbetet. Vi är organiserat i en decentraliserad modell med särskilt fokus på första linjens chefer och deras team. På så sätt säkerställer vi att besluten fattas så nära patienterna som möjligt samt att vi möter de lokala behoven för varje verksamhet. Med ett starkt lokalt ledarskap där de operativa cheferna ges rätt mandat och ansvar och med övergripande policyer som stöd, skapas förutsättningar för att utveckla den lokala verksamheten på bästa sätt.

Vår organisation kännetecknas av tydligt beslutsfattande, frihet under ansvar och ett ständigt förbättringsarbete. För att lyckas med vårt genomförande behöver vi nöjda och engagerade medarbetare, vilket i sin tur förutsätter att vi upplevs som en bra arbetsgivare. Vi anstränger oss för att attrahera kompetent personal med gedigen kunskap, och vi fäster stor vikt vid bra ledarskap och professionell utveckling. Vi stödjer medarbetarnas hälsa och välbefinnande och vill erbjuda trygga och säkra arbetsplatser som är fria från diskriminering och trakasserier och där alla medarbetare behandlas likvärdigt och med respekt.

Idag har Capiokoncernen mer än 5000 medarbetare bara i Sverige. Majoriteten av dessa är klinisk personal.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.